Raad van toezicht

IDEM Rotterdam maakt onderdeel uit van Stichting RADAR Inc.

De raad van toezicht (rvt) van Stichting RADAR Inc. houdt toezicht op het beleid van de door de raad benoemde directeur-bestuurder (db) en staat deze bij met advies. De leden worden voor een periode van vier jaar benoemd en zijn eenmaal herkiesbaar. De raad vult zijn taak in conform het Reglement raad van toezicht Stichting Radar Inc. en vergadert ten minste vier keer per jaar.

De raad van toezicht is benoemd en handelt conform de geldende Governance Code. De bezoldiging van de leden is in overeenstemming met de Governance Code en wordt gepubliceerd in het jaarverslag van de raad van toezicht.

Leden raad van toezicht en hun functie en/ of aandachtsgebieden:

Dirk Dekker            : voorzitter raad van toezicht

Sherida Jurg-Smith: plaatsvervangend voorzitter

Jürgen Liauw          : secretaris

Marinus Elenbaas   : lid met aandachtsgebied financiën en organisatie

Wolf Mannens         : lid met aandachtsgebied personeel