Beleid integratie

De gemeente Rotterdam voert beleid op het thema integratie. Bovendien worden integratievraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met integratie.

Beleidsnota’s

 • In de beleidsregel Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016 – 2018 is het integratiebeleid van de gemeente Rotterdam voor de periode 2016-2018 vastgelegd. De beleidsregel heeft in totaal drie uitvoeringslijnen: (1) Basis op orde: het informeren over en uitdragen van de gedeelde norm en het belang van taal. (2) Gelijke positie: bevorderen van emancipatie en homo-emancipatie en beschermen waar nodig. (3) Gelijke behandeling: tegengaan discriminatie en uitsluiting. Op 7 april 2017 is er de eerste voortgangsrapportage over de beleidsregel verschenen. Op 6 maart 2018 is de tweede voortgangsrapportage verschenen met begeleidende brief van het College van B&W.
 • De integratienota Integratie 010 van de gemeente Rotterdam is met name gericht op de maatschappelijke integratie van Rotterdammers met een migratie-achtergrond. De integratienota gaat ervan uit dat gelijke behandeling en gelijke kansen voorwaarden zijn voor de maatschappelijke integratie van mensen met een migratieachtergrond.
 • Het beleidskader Met taal versta je elkaar zet in op de taalverbetering van laaggeletterden. Beleidskader richt zich name op vrouwen, werklozen en jongeren met een migratieachtergrond en EU-arbeidsmigranten. Taal wordt gezien als essentieel voor het kunnen participeren op de arbeidsmarkt en in de samenleving.
 • In de Rotterdamse aanpak statushouders 2016-2020 wordt het beleid van  de gemeente  met betrekking tot statushouders (vluchtelingen met een vergunning) voor de periode 2016-2020 uiteengezet. In 2017 is de eerste aflevering van de monitor verschenen over de Rotterdamse aanpak statushouders. Deze eerste aflevering heeft betrekking op de periode 2016 tot september 2017.
 • In de Uitvoeringsagenda EU-arbeidsmigratie 2015-2018 worden diverse maatregelen besproken met betrekking tot de toestroom van arbeidsmigranten als gevolg van het vrije verkeer in de EU.
 • In de nota Rotterdamse aanpak radicalisering 2015-2018 zet de gemeente Rotterdam voor de periode 2015-2018 het gemeentelijk beleid uiteen wat betreft de aanpak van radicalisering en het tegengaan van maatschappelijke van polarisatie.

Overige beleidsstukken

Schriftelijke vragen

Leden van de Rotterdamse gemeenteraad hebben diverse schriftelijke vragen gesteld over integratie. Hieronder een selectie van de vragen met de antwoorden van het college van B&W.

 • Op 27 november 2017 stelden T.C. Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) en E.C. Eskes (CDA)  schriftelijke vragen met als onderwerp ‘Aanvullende vragen onderzoek Turkse inmenging‘, die op 20 december 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 17 oktober 2017 stelde  N. Berndsen (D66) schriftelijke vragen over ‘Helder integratiebeleid’ die op 23 november 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 16 oktober 2017 stelden T.C. Hoogwerf (Leefbaar Rotterdam) en E.C. Eskes (CDA)  schriftelijke vragen over ‘Onderzoek Turkse inmenging’ die op 28 november 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 22 juni stelden stelden N. Berndsen en S.J.J. Schampers (D66) schriftelijke vragen over statushouders aan de slag die op 29 augustus 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 1 juni 2017 stelde S.J.C. Becker (VVD) schriftelijke vragen over statushouders uit de bijstand die op 28 november 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 22
 • Op 23 maart 2017 stelde S.J. Sies (ChristenUnie-SGP) vragen over SER advies Opgroeien zonder armoede.die op 18 april 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op  1 maart 2017 stelde M.G.J. van Elck (Leefbaar Rotterdam) schriftelijke vragen over opvang kansloze migranten die op 18 april 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 30 januari 2017 stelden M.G.J. van Elck en  I.E. Hoogveld (beiden Leefbaar Rotterdam) schriftelijke vragen over terugkeer werkloze arbeidsmigranten die op 4 april door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 15 december 2016 stelden S. de Langen (CDA) schriftelijke vragen over samenwerking Vluchtelingenwerk en maatschappelijk middenveld die op 31 januari 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 8 december 2016 stelde J. Bokhove (Groenlinks) schriftelijke vragen over aantallen gehuisveste statushouders die op 31 januari 2017 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 27 september 2016 stelde M. Van de Donk (VVD) schriftelijke vragen over taalachterstanden in Crooswijk die op 25 oktober 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 22 april 2016 stelde S. den langen (CDA) schríftelijke vragen over: de aanpak van de achterstand van inburgeraars, die op 19 mei 2016 door het college van B&W werden beantwoord.
 • Op 14 maart 2016 stelde P. Wijntuin (PvdA) schríftelijke vragen over: de integratie van asielzoekers, die op 4 april 2016 door het College van B&W werden beantwoord.
 • Op 24 november 2015 stelden Q. Velter (SP) en Van der Lee (PvdD vragen over: de evaluatie effecten Rotterdamwet, die op 26 Januari 2016 door het College van B&W werden beantwoord.
 • Op 3 september 2015 stelde P. Wijntuin (PvdA) vragen over: inburgering voor nieuwkomers, die op 29 september 2015 door het College van B&W werden beantwoord.

Moties

Voorts heeft de gemeenteraad van Rotterdam diverse moties aangenomen op het gebied van integratie.

 • Op 7 september 2017 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over de maatschappelijke begeleiding van statushouders.  Deze motie is door een brief van het college van B&W op 6 maart 2018 afgedaan.
 • Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad de motie “Dialogiseren” aangenomen. De motie roept het gemeentebestuur op oerder in te zetten op het bevorderen van de onderlinge discussie en participatie in de Rotterdamse samenleving. Deze motie is door een brief van het college van B&W op 20 maart 2018 afgedaan.
 • Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad de motie “Diversiteit gemeente Rotterdam” van diverse partijen aangenomen. De motie roept het gemeentebestuur op om de gemeentelijke organisatie, specifiek de leidinggevenden, te scholen op het gebied van diversiteit en inclusie en de arbeidsmarktcommunicatie gericht op diversiteit te intensiveren. Deze motie is door een brief van het college van B&W op 219 december 2017 afgedaan.