Beleid discriminatie

De gemeente Rotterdam voert beleid op het thema discriminatie. Bovendien worden discriminatievraagstukken geregeld besproken in de gemeenteraad. Hieronder vind je een lijst met de belangrijkste beleidsstukken en gemeenteraadsvragen die te maken hebben met discriminatie.

Beleidsnota’s en brieven

 • De beleidsregel “Volwaardig Meedoen in Rotterdam 2016 – 2018” is het integratiebeleid van de Gemeente Rotterdam voor de periode 2016-2018. Daarbij wordt ingezet op drie uitvoeringslijnen: (1) Basis op orde: het informeren over en uitdragen van de gedeelde norm en het belang van taal.; (2) Gelijke positie: het bevorderen van emancipatie en homo-emancipatie en het beschermen waar nodig.; (3) Gelijke behandeling: het tegengaan van discriminatie en uitsluiting. Op 7 april 2017 is er de eerste voortgangsrapportage over de beleidsregel verschenen.
 • De integratienota “Integratie 010” van de gemeente Rotterdam is met name gericht op de maatschappelijke integratie van Rotterdammers met een migratie-achtergrond. Uitgangspunt van de integratienota is dat gelijke behandeling en gelijke kansen voorwaarden zijn voor de maatschappelijke integratie van mensen met een migratieachtergrond. De nota stelt dat discriminatie, met name op de arbeidsmarkt, dient te worden bestreden. Bovendien zet de integratienota in op het bevorderen van de gelijke positie tussen man en vrouw binnen migrantengroepen en de acceptatie van andersdenkenden.
 • Het  “Actieplan tegen Arbeidsdiscriminatie” richt zich op het voorkomen van uitsluiting en achterstelling op de arbeidsmarkt en het bestrijden van de gevolgen discriminatie op de arbeidsmarkt. Volgens dit plan moet de gemeente als werkgever en inkoper leiderschap tonen in het tegengaan van arbeidsdiscriminatie en in het bevorderen van diversiteit. Ook moet de gemeente het initiatief nemen om te komen tot een Rotterdams Platform tegen Arbeidsdiscriminatie. Dit platform is inmiddels opgericht.
 • Op 27 juni 2017 stuurde het College van B&W een brief over Deurbeleid en discriminatie in de horeca  aan de gemeenteraad.
 • Op 28 november 2017 stuurde de burgemeester een brief aan de gemeenteraad over het onderzoek van Bureau Beke naar ‘Beelden van de samenleving over de bejegening van burgers
  door de politie in relatie tot discriminatie.’
 • Op 16 januari 2018 stuurde het College van B&W een brief aan de gemeenteraad met een reactie op de Monitor Discriminatie in de politie-eenheid Rotterdam over het jaar 2016.
 • Op 6 maart 2018 stuurde het College van B&W een brief aan de gemeenteraad over het gemeentelijk beleid gericht op de aanpak van arbeidsmarktdiscriminatie en discriminerende uitzendbureaus. Dit naar aanleiding van het televisieprogramma Radar waarin discriminatie door uitzendbureaus aan de kaak werden gezet.

Schriftelijke vragen

Voorts hebben leden van de Rotterdamse gemeenteraad diverse schriftelijke vragen gesteld over discriminatie en de aanpak van discriminatie aan het college van B&W. Hieronder een selectie van de vragen met de antwoorden van het College van B&W vanaf 2015.

Moties

Voorts heeft de gemeenteraad van Rotterdam diverse moties aangenomen op het gebied van discriminatie en discriminatiebestrijding. Hieronder staan de moties die vanaf 2015 zijn aangenomen.

 • Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad de motie “Aanpak álle discriminatie”   van diverse partijen aangenomen. Deze motie is door een brief van het college van B&W op  3 april 2018 afgedaan.
 • Op 6 juli 2017 heeft de gemeenteraad de motie “Diversiteit gemeente Rotterdam” van diverse partijen opgenomen. De motie roept het gemeentebestuur op om de gemeentelijke organisatie, specifiek de leidinggevenden, te scholen op het gebied van diversiteit en inclusie en de arbeidsmarktcommunicatie gericht op diversiteit te intensiveren. Deze motie is door een brief van het college van B&W op 19 december 2017 afgedaan.
 • Op 6 april 2017 heeft de gemeenteraad de motie “Vergroting meldingsbereidheid” (over het melden van discriminatie) van diverse partijen aangenomen. Deze motie is door een brief van het college van B&W op 3 april 2018 afgedaan.
 • Op 6 april 2017 heeft de gemeenteraad de motie “Vergroot vertrouwen” aangenomen. Deze motie draagt het college van B&W op het kennisniveau voor de aanpak discriminatie te bevorderen, het bevorderen van de inzet van ZSM-aanpak door het  OM in discriminatiezaken, en de gemeenteraad voor eind 2017 te rapporteren over de wijze waarop de aanpak van discriminatie een hogere prioriteit bij de politie heeft gekregen. Deze motie is door een brief van het college van B&W op 3 april 2018 afgedaan.
 • Op 13 oktober 2016 heeft de gemeenteraad de motie “Rode kaart voor discriminerende sportclubs” van NIDA aangenomen. Deze motie is door een brief van het college van B&W op 20 maart 2018 afgedaan.
 • Op 7 juli 2016 heeft de gemeenteraad de motie “Blijf investeren in acceptatie LHBT’ers” van D66, PvdA en GroenLinks aangenomen. Deze motie is door een brief van het college van B&W op  24 januari 2017 afgedaan.
 • Op 26 november 2015 heeft de gemeenteraad de motie “Geen zaken doen met discriminerende bedrijven” aangenomen. Op 10 mei 2016 is deze motie door een brief van het college van B&W afgedaan.